Algemene Voorwaarden

Definities:

 • Algemene Voorwaarden: betekent het bepaalde in dit document.
 • Diensten: betekent diensten als omschreven in de Overeenkomst.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Salarisadvies van Gaalen als opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat.
 • Salarisadvies van Gaalen: de onderneming Salarisadvies van Gaalen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32130653, mede handelend onder de handelsnamen Payroll City, Payroll Data Control, HR City en HR Data Control.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Salarisadvies van Gaalen met betrekking tot de levering van Diensten.
 • Offerte: een voorstel vanuit Salarisadvies van Gaalen met een omschrijving van de opdracht en bijbehorende tarieven.

Artikel 1 Algemeen:

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgevers en Salarisadvies van Gaalen, behoudens voor zover partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit onderhavig algemene deel en, voor zover van toepassing, een of meer van de bijgevoegde aanvullende voorwaarden. Bij strijdigheid tussen het algemene deel en de aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.

Artikel 2 Offertes

Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij de Offerte anders vermeldt.

Artikel 3 Overeenkomsten:

 1. Een Overeenkomst bestaat uit een door Salarisadvies van Gaalen en Opdrachtgever ondertekende Offerte of  ander daartoe strekkend document en de eventuele daarbij behorende bijlagen, inclusief deze Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn nimmer van toepassing.
 2. De Overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en modelinge, impliciete en expliciete  overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen, waaronder mede begrepen per e-mail of per fax.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Salarisadvies van Gaalen en Opdrachtgever ondertekende Offerte (of ander  daartoe strekkend document) door Salarisadvies van Gaalen is ontvangen en heeft – voor zover van toepassing – terugwerkende kracht tot het moment waarop Salarisadvies van Gaalen de werkzaamheden heeft aangevangen.
 4. Partijen zijn onafhankelijke contractspartijen. Salarisadvies van Gaalen kan uitsluitend als vertegenwoordiger van Opdrachtgever optreden op grond van een door beide partijen ondertekende, schriftelijke volmacht.
 5. Indien de Overeenkomst met de Opdrachtgever is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Salarisadvies van Gaalen steeds gerechtigd zijn – in afwijking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek – de werkzaamheden te laten uitvoeren door één of meer andere personen met vergelijkbare kwalificaties, dan wel door derden. Salarisadvies van Gaalen blijft jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle Diensten uit hoofde van de Overeenkomst.
 6. Wanneer Opdrachtgever en de materieel belanghebbende bij de uitvoering van de Overeenkomst twee verschilllende natuurlijke of rechtspersonen zijn, garandeert Opdrachtgever dat de (andere) materieel belanghebbende(n) onverkort instemt (instemmen) met het bepaalde in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan Opdrachtgever Salarisadvies van Gaalen vrijwaart van alle schade voortvloeiende uit schending van deze garantie.

Artikel 4 Verplichtingen van Opdrachtgever:

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen dat de aard en de omvang van de Diensten in overeenstemming zijn met diens behoefte.
 2. Opdrachtgever is gehouden medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst door Salarisadvies van Gaalen. Deze medewerking houdt onder meer in dat Opdrachtgever tijdig de benodigde gegevens en informatie verstrekt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de werkzaamheden van zijn medewerkers en en gemachtigden, voor een tijdige en rechtmatige verstrekking van juiste, volledige informatie en gegevens door of namens Opdrachtgever aan Salarisadvies van Gaalen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, mag Salarisadvies van Gaalen zonder nader onderzoek of nadere controle ervan uitgaan dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens juist, volledig en rechtmatig zijn en dat Salarisadvies van Gaalen daarvan gebruik mag maken.
 3. Bij het verstrekken van persoonsgegevens door Opdrachtgever of derden aan Salarisadvies van Gaalen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Salarisadvies van Gaalen, staat Opdrachtgever in voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.
 4. Salarisadvies van Gaalen is gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Salarisadvies van Gaalen is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Salarisadvies van Gaalen is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

Artikel 5 Verplichtingen van Salarisadvies van Gaalen:

 1. Salarisadvies van Gaalen zal zich in redelijkheid inspannen om de Diensten conform de in de Overeenkomst vermelde planning te verrichten.
 2. Voor zover een bepaalde wet- of regelgeving, een toezichtskader of een gedragscode van toepassing zijn voor de professionals die op grond van de Overeenkomst werkzaamheden verrichten, verklaart Opdrachtgever de daaruit voor Salarisadvies van Gaalen voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren.

Artikel 6 Honorarium:

 1. Salarisadvies van Gaalen heeft recht op de vergoeding conform de Overeenkomst.
 2. Indien lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Diensten geheel zijn afgerond, is Salarisadvies van Gaalen gerechtigd overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, factureert Salarisadvies Van Gaalen maandelijks achteraf. Betalingen dienen binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 4. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Salarisadvies van Gaalen is gerechtigd met ingang van ieder kalenderjaar de geldende prijzen en tarieven aan te passen conform de CBS index zakelijke dienstverlening, CAO lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, SBI 93: 70 – 74, versie huidige cijfers. De peildatum voor de vaststelling is op 15 augustus van het voorgaande jaar over de periode juli tot en met juni.
 6. Salarisadvies van Gaalen is gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Salarisadvies van Gaalen te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Salarisadvies van Gaalen gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Salarisadvies van Gaalen uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 7 Looptijd Overeenkomst:

 1. De Overeenkomst heeft een looptijd zoals die uit de Overeenkomst blijkt. Bij gebreke van een contractuele regeling heeft de Overeenkomst een looptijd van twaalf maanden en wordt deze steeds stilzwijgend verlengd met twaalf maanden, behoudens voor zover de Overeenkomst door een der partijen de Overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd tegen het einde van de dan lopende periode en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Behoudens het voorgaande kunnen Overeenkomsten niet worden opgezegd.
 2. Indien een partij een uit de Overeenkomst voortvloeiende wezenlijke verbintenis niet of niet geheel nakomt, en ook na een schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn van maximaal 30 dagen nog steeds te kort schiet, kan de andere partij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door muiddel van een schriftelijke verklaring.
 3. De Overeenkomst kan onmiddellijk schriftelijk door ieder der partijen worden beëindigd indien de andere partij (I) surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) failliet is verklaard, (III) het vrije beheer over een aanmerkelijk deel van haar vermogen verliest.

Artikel 8 Eigendom en intellectuele eigendomsrechten:

Voor zover Salarisadvies van Gaalen haar (intellectueel) eigendom aanwendt in verband met het uitvoeren van de Diensten, waaronder auteursrechten, dan blijft deze het (intellectueel) eigendom van Salarisadvies van Gaalen en verkrijgt de Opdrachtgever geen enkel recht daarop, behoudens het verleende gebruiksrecht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid:

 1. Salarisadvies van Gaalen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Salarisadvies van Gaalen is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Indien Salarisadvies van Gaalen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Salarisadvies van Gaalen beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Salarisadvies van Gaalen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Salarisadvies van Gaalen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Salarisadvies van Gaalen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Salarisadvies van Gaalen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Salarisadvies van Gaalen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade van werknemers van Opdrachtgever, reputatieschade, interne uren van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Salarisadvies van Gaalen of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 10 Overmacht:

Geen der partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van hun verplichtingen, indien dit direct of indirecht het gevolg is van omstandigheden of oorzaken die buiten hun redelijke invloedssfeer zijn gelegen.

Artikel 11 Vervaltermijn:

Claims van Opdrachtgever met betrekking tot de Overeenkomst of de Diensten vervallen twee jaar nadat zij ingevolge de toepasselijke wet- of regelgeving zijn ontstaan.

Artikel 12 Geheimhouding:

 1. Opdrachtgever en Salarisadvies van Gaalen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van informatie:
  • die openbaar en/of bekend is zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van ongeoorloofde daad van de openbaarmakende partij; of
  • waarvan vrijgave is vereist op grond van enige bepaling van wet- of regelgeving, een verzoek van een toezichthouder, of in het kader van een gerechtelijke procedure, een en ander, indien redelijkerwijs mogelijk, op voorwaarde van voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de andere partij en afstemming te goeder trouw over de inhoud van de vrijgave.
 3. Opdrachtgever en Salarisadvies van Gaalen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 13 Verspreiding van communicaties of deliverables aan Opdrachtgever:

Salarisadvies van Gaalen bepaalt naar eigen inzicht of deliverables, communicaties aan Opdrachtgever of overige documenten geschikt zijn voor vrijgave aan Opdrachtgever of overige ontvangers. Ingeval Salarisadvies van Gaalen van mening is dat een bepaalde deliverable of communicatie aan Opdrachtgever niet voor vrijgave geschikt is, zal Salarisadvies van Gaalen – op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever – zo spoedig mogelijk zorgen voor een bewerkte, voor vrijgave geschikte deliverable of communicatie aan Opdrachtgever.

Artikel 14 Vrijwaring:

 1. Opdrachtgever vrijwaart Salarisadvies van  Gaalen voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Salarisadvies van Gaalen toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Salarisadvies van Gaalen zowel in als buiten rechte bij te staan indien Salarisadvies van Gaalen wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Salarisadvies van Gaalen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Salarisadvies van Gaalen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 15 Toepasselijk recht:

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Salarisadvies van Gaalen en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Salarisadvies van Gaalen een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Salarisadvies van Gaalen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 16 Elektronische communicatie:

 1. Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde e-mails en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Overeenkomst betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
 2. Partijen beseffen dat internet onveilig is en dat gegevens beschadigd kunnen worden en dat berichten niet altijd meteen of helemaal niet worden bezorgd. Partijen dienen ieder hun eigen systemen en belangen te beschermen en aanvaarden, voor zover wettelijk is toegestaan, jegens de ander geen enkele verantwoordelijkheid uit welken hoofde dan ook voor verlies, schade of omissies die op welke wijze ook voortvloeien uit het gebruik van internet of uit het gebruik van de netwerken, applicaties, elektronische gegevens of overige systemen van Opdrachtgever door Salarisadvies van Gaalen.

Aanvullende voorwaarden PayrollCity

De onderstaande aanvullende voorwaarden gelden wanneer Salarisadvies Van Gaalen Diensten verricht onder de naam Payroll City.

Artikel 17 Verplichtingen van Opdrachtgever:

 1. Opdrachtgever dient bij de belastingdienst aangemeld te zijn als werkgever. Payroll City vertrouwt erop dat Opdrachtgever de door de Belastingdienst toegewezen gegevens beschikbaar zal stellen voor Payroll City.
 2. Opdrachtgever dient alle salarisgerelateerde zaken uit het CAO te bespreken met Payroll City.
 3. Opdrachtgever dient alle pensioenvereniging gegevens door te geven aan Payroll City.
 4. Opdrachtgever verleent de best mogelijke medewerking aan Payroll City tijdens het implementatieproces.
 5. Opdrachtgever dient alle gegevens en mutaties aan te leveren voor de afgesproken aanleverdatum.
 6. Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van de juiste identiteit van de werknemers aan Payroll City. Payroll City mag ervan uit gaan dat verkregen identiteiten de juiste zijn.

Artikel 18 Verplichtingen van Payroll City:

Payroll City zal zich in alle redelijkheid inspannen om een zo goed en efficiënt mogelijke salarisverwerking te verzorgen voor de Opdrachtgever. Voor de Diensten vallend onder Payroll City gelden dezelfde voorwaarden als beschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden.

Artikel 19 Looptijd Overeenkomst:

De overeenkomst gaat in voor een periode van twaalf maanden en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengt voor een periode van twaalf maanden. Opzegging vindt plaats als tenminste één van de twee partijen twee maanden voor de verlenging schriftelijk opzegt.

Artikel 20 Honorarium:

Afrekening van het gebruik van PayrollCity’s Diensten vindt plaats op basis van het aantal verloonde werknemers. Opdrachtgever wordt maandelijks achteraf automatisch voor het aantal verloonde werknemers gefactureerd. Bij weekverloning worden het aantal verloonde werknemers eens per 4 weken berekend en gefactureerd (een werknemer met iedere week een verloning wordt slechts eenmaal per 4 weken berekend).

Artikel 21 Servicelevel Beheer:

 1. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het (juiste) gebruik, de juiste toepassing en het juiste beheer, waaronder controle van de instellingen, in zijn organisatie van de door Payroll City verstrekte applicatie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de (controle van de) juistheid van de gegevens die met gebruikmaking van een door Payroll City verleende Diensten worden verwerkt en de wijze waarop de resultaten van de Diensten worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan.
 2. Payroll City is te allen tijde gerechtigd de minimum systeemvereisten te wijzigen. In dat geval zal dat aan Opdrachtgever van te voren worden meegedeeld.
 3. Payroll City kan de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud aan de applicatie. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvinden.

Artikel 22 Servicelevel Functioneel:

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de invoering van de juiste en volledige gegevens benodigd voor de salarisverwerking. Payroll City is niet aansprakelijk voor een onjuiste salarisverwerking wanneer zij zich baseert op gegevens afkomstig van Opdrachtgever.
 2. Payroll City verzorgt de inrichting en het juiste beheer van de applicatie.
 3. Payroll City is te allen tijde gerechtigd de minimum systeemvereisten te wijzigen. In dat geval zal dat aan Opdrachtgever van te voren worden meegedeeld.
 4. Payroll City kan de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud aan de applicatie. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvinden.

Artikel 23 Servicelevel Zorgeloos:

 1. Payroll City baseert haar salarisverwerking op de aangeleverde gegevens van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste en volledige gegevens benodigd voor de salarisverwerking. Payroll City is niet aansprakelijk voor een onjuiste salarisverwerking wanneer zij zich baseert op gegevens afkomstig van Opdrachtgever.
 2. Payroll City verzorgt de inrichting en het juiste beheer van de applicatie.
 3. Payroll City kan de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud aan de applicatie. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvinden.

Aanvullende voorwaarden HRCity

De onderstaande aanvullende voorwaarden gelden wanneer Salarisadvies Van Gaalen Diensten verricht onder de naam HR City.

Artikel 24 Verplichtingen van Opdrachtgever:

 1. Opdrachtgever dient bij de belastingdienst aangemeld te zijn als werkgever. HR City vertrouwt erop dat Opdrachtgever de door de Belastingdienst toegewezen gegevens beschikbaar zal stellen voor HR City.
 2. Opdrachtgever dient alle personeelsadministratieve zaken uit het CAO te bespreken met HR City.
 3. Opdrachtgever dient alle pensioenvereniging gegevens door te geven aan HR City.
 4. Opdrachtgever dient alle gegevens en mutaties aan te leveren voor de afgesproken afleverdatum.
 5. Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van de juiste identiteit van de werknemers aan HR City. HR City mag ervan uit gaan dat verkregen identiteiten de juiste zijn.
 6. Opdrachtgever verleent de best mogelijke medewerking aan HR City tijdens het implementatieproces.

Artikel 25 Verplichtingen van HR City:

HR City zal zich in alle redelijkheid inspannen om een zo goed en efficiënt mogelijke personeelsadministratie te verzorgen voor de Opdrachtgever. Voor de Diensten vallend onder HR City gelden dezelfde voorwaarden als beschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden.

Artikel 26 Looptijd Overeenkomst:

De Overeenkomst gaat in voor een periode van twaalf maanden en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengt voor een periode van twaalf maanden. Opzegging vindt plaats als tenminste één van de twee partijen twee maanden voor de verlenging schriftelijk opzegt.

Artikel 27 Servicelevel Beheer:

 1. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het (juiste) gebruik, de juiste toepassing en het juiste beheer, waaronder controle van de instellingen, in zijn organisatie van de door HR City verstrekte applicatie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de (controle van de) juistheid van de gegevens die met gebruikmaking van door HR City verleende Diensten worden verwerkt en de wijze waarop de resultaten van de Diensten worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan.
 2. HR City is te allen tijde gerechtigd de minimum systeemvereisten te wijzigen. In dat geval zal dat aan Opdrachtgever van te voren worden meegedeeld.
 3. HR City kan de dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud aan de applicatie. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvinden.

Artikel 28 Servicelevel Functioneel:

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de invoering van de juiste en volledige gegevens benodigd voor de personeelsadministratie. HR City is niet aansprakelijk voor een onjuiste personeelsadministratie wanneer zij zich baseert op gegevens afkomstig van Opdrachtgever.
 2. HR City verzorgt de inrichting en het juiste beheer van de applicatie.
 3. HR City is te allen tijde gerechtigd de minimum systeemvereisten te wijzigen. In dat geval zal dat aan Opdrachtgever van te voren worden meegedeeld.
 4. HR City kan de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud aan de applicatie. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvinden.

Artikel 29 Servicelevel Zorgeloos:

 1. HR City baseert haar personeelsadministratie op de aangeleverde gegevens van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste en volledige gegevens benodigd voor de personeelsadministratie. HR City is niet aansprakelijk voor een onjuiste personeelsadministratie wanneer zij zich baseert op gegevens afkomstig van Opdrachtgever.
 2. HR City verzorgt de inrichting en het juiste beheer van de applicatie.
 3. HR City kan de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud aan de applicatie. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvinden.

Aanvullende voorwaarden PayrollDataControl

De onderstaande aanvullende voorwaarden gelden wanneer Salarisadvies Van Gaalen Diensten verricht onder de naam Payroll Data Control.

Artikel 30 Verplichtingen van Opdrachtgever:

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste en volledige gegevens benodigd voor de toetsing en controle van de reeds afgedragen premies sociale verzekeringen en betaalde afdrachtverminderingen.
 2. Opdrachtgever dient alle gegevens aan te leveren voor de afgesproken afleverdatum.
 3. Opdrachtgever verstrekt de opdracht exclusief aan Payroll Data Control.
 4. Opdrachtgever verleent de best mogelijke medewerking aan Payroll Data Control tijdens het project.

Artikel 31 Verplichtingen van Payroll Data Control:

 1. Payroll Data Control zal zich in alle redelijkheid inspannen om een zo goed en efficiënt mogelijke toetsing te verzorgen voor de Opdrachtgever. Voor de Diensten vallend onder Payroll Data Control gelden dezelfde voorwaarden als beschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden.
 2. De in te dienen correcties worden door Payroll Data Control vooraf aan de Opdrachtgever voorgelegd en na akkoord ingediend bij de belastingdienst.

Artikel 32 Looptijd Overeenkomst:

De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat is overgegaan tot restitutie of verrekening van de premies en/of afdrachtverminderingen en Opdrachtgever het verschuldigde honorarium heeft betaald, of als er geen restitutie uit voor zijn gekomen.

Artikel 33 Honorarium:

 1. Het honorarium voor het uitvoeren van het onderzoek en het begeleiden van het terugvorderingtraject is vastgesteld op 40% van de uitgekeerde en door Payroll Data Control namens de Opdrachtgever teruggevorderde premies en afdrachtverminderingen. Het honorarium is exclusief BTW maar inclusief eventuele onkosten.
 2. Betaling van het honorarium dient te geschieden binnen 8 dagen na de daadwerkelijke ontvangst en/of verrekening van de door belastingdienst toegekende bedragen van de ingediende verzoeken tot teruggave van premies en/of afdrachtverminderingen.
 3. Indien het onderzoek uitwijst dat er geen teruggave van premies en/of afdrachtverminderingen te bewerkstelligen is en alle opgelegde premienota’s en afdrachten juist waren, dan worden door Payroll Data Control geen kosten in rekening gebracht.

Aanvullende voorwaarden bij SalarisadviesvanGaalen interim dienstverlening

De onderstaande aanvullende voorwaarden gelden wanneer Salarisadvies Van Gaalen Diensten verricht op het vlak van het tijdelijk beschikbaar stellen van een medewerker.

Artikel 34 Verplichtingen van Opdrachtgever:

 1. Opdrachtgever biedt de Salarisadvies van Gaalen interim medewerker de juiste benodigdheden om de opdracht goed uit te kunnen voeren (I) een werkplek met werkende en up to date pc, (II) extra, voor de opdracht benodigde, apparatuur, (III) stoel met ergonomische zithouding, (IV) mogelijkheid tot gebruik van alle andere kantoorfaciliteiten.
 2. Opdrachtgever verstrekt de opdracht exclusief aan Salarisadvies van Gaalen.
 3. Opdrachtgever verleent de best mogelijke medewerking aan Salarisadvies van Gaalen tijdens het project.

Artikel 35 Verplichtingen van Salarisadvies van Gaalen interim:

Salarisadvies van Gaalen interim dienstverlening zal zich in alle redelijkheid inspannen de Overeenkomst zo goed en efficiënt mogelijk te vervullen. Voor de Diensten vallend onder Salarisadvies van Gaalen interim dienstverlening gelden dezelfde voorwaarden als beschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden.

Artikel 36 Looptijd Overeenkomst:

De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat is de opdracht is volbracht en het vooraf afgesproken bedrag voor de Diensten is overgemaakt.